• Banner

Od 25. 5. 2018 vstúpilo do platnosti všeobecné nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, tiež známe pod skratkou GDPR – General Data Protection Regulation, a tiež Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý ruší zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a dve vyhlášky úradu (č.164/2013 Z.z. a č. 165/2013 Z.z.) a o zrušení smernice 95/46/ES. 

V súvislosti s ochranou osobných údajov môžete našu spoločnosť kontaktovať nasledujúcimi spôsobmi:
• písomne zaslaním listu na túto adresu:
Hotel Poludnica
ochrana osobných údajov
Ulica Padlých Hrdinov 76
032 03 Liptovský Ján
• emailom na:
• telefonicky na: +421903414948

Zásady ochrany osobných údajov

Informačná povinnosť prevádzkovateľa voči dotknutým osobám

Na základe nariadenia a zákona je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutým osobám transparentným a prehľadným spôsobom informácie o spracúvaní ich osobných údajov.

Účely a právny základ zberu a spracúvania osobných údajov

Totožnosť prevádzkovateľa: Ing. Imrich Zachar – Technoprompt obchodná sieť, Budovateľská 8., 940 64 Nové Zámky, IČO: 11729121.
Kontaktné údaje: Ing. Imrich Zachar – Technoprompt obchodná sieť, Budovateľská 8., 940 64 Nové Zámky, Tel.: 00421 903 414 948,

Osobné údaje (meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, číslo občianskeho preukazu, pri deťoch do 15 rokov dátum narodenia), ktoré zadáte pri nástupe na pobyt v Hoteli Poludnica v Liptovskom Jáne sú použité výlučne na plnenie povinnosti v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov pri poskytovaní ubytovacích služieb a súvisiacich doplnkových služieb, najmä pre účel vedenia evidencie ubytovaných hostí. Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, najmä Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, § 24, bod 1 Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, Zákon č. 404/ 2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, VZN č. 2/2016 o miestnych daniach a poplatkoch v obci Liptovský Ján.
Spoločnosť vo verejných priestoroch hotela prevádzkuje bezpečnostné kamery, aby zabezpečila bezpečnosť hostí a ich majetku. Účelom bezpečnostných kamier je ochrana majetku. Presnejšie povedané, účelom je ochrana zariadenia významnej hodnoty, ako aj osobných cenností hostí a používa sa na odhaľovanie porušovania zákona a pristihnutie páchateľa pri čine a prevencia takýchto trestných činov sa nedá robiť iným spôsobom, ak neexistuje žiadna iná metóda predkladania dôkazov.
Zaslaním osobných údajov prostredníctvom tejto webovej stránky (meno, priezvisko, e-mail), súhlasíte s ich použitím našou spoločnosťou v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Pokiaľ nám dobrovoľne poskytnete osobné údaje, nepoužijeme ich, nespracujeme ich, ani ich neprevedieme nad rámec obmedzení právnych predpisov alebo nad rámec vami určený vo vašom súhlasnom prehlásení. Vaše údaje spracúvame pri využívaní elektronickej komunikácie s vami ako je kontaktný formulár, online rezervačné formuláre či na priamy marketing. Taktiež ich používame pre evidenciu rezervácií alebo v poštovom styku s vami.

Práva dotknutej osoby

Pri spracúvaní osobných údajov Hotelom Poludnica ste dotknutou osobou, t.j. osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má, bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov, právo na poskytnutie informácií, právo na prístup k údajom, právo na opravu, právo na vymazanie (právo „na zabudnutie), právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť údajov, právo namietať, právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie (ak sa vykonáva), právo podať sťažnosť dozornému orgánu a právo odvolať súhlas so spracúvaním.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím stranám. Urobíme tak výhradne vtedy, ak k tomu budeme nútení súdnym rozhodnutím alebo iným rozhodnutím verejnej moci.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Samozrejme máte právo kedykoľvek odvolať súhlas s použitím vašich údajov našou spoločnosťou. Môžete tak urobiť písomne, e-mailom alebo telefonicky. Všetky potrebné kontaktné údaje nájdete vyššie v úvode Zásad ochrany osobných údajov.

Bezpečnosť údajov

Naša spoločnosť uchováva Vaše údaje v bezpečí. Prístup k osobným údajom majú iba oprávnené osoby našej spoločnosti. Všetci oprávnení zamestnanci našej spoločnosti, ktorí majú prístup k vašim osobným údajom, musia dodržiavať Zásady ochrany osobných údajov. Na zaručenie ochrany Vašich osobných údajov našou spoločnosťou udržiavame bezpečné IT prostredie a máme prijaté potrebné opatrenia na zamedzenie úniku osobných údajov, ktoré získavame a spracúvame.
Po uplynutí nevyhnutnej doby určenej zákonom alebo udeleným súhlasom vami poskytnuté osobné údaje likvidujeme.

Zásady používania súborov cookies

V týchto zásadách termín „cookie“ znamená súbory cookies a ďalšie podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v sektore elektronickej komunikácie. 

Čo je súbor cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, región a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok a štatistiky návštevnosti. Niektoré používané súbory cookie sú relačné súbory cookie a platia len do zatvorenia prehľadávača. Iné sú trvalé súbory cookie, ktoré sa v počítači uložia na dlhší čas.

Ako odmietnuť alebo odstrániť súbor cookies?

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke www.allaboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení. Informácie o používaní súborov cookie v prehľadávačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti o odmietnutí a odstránení takýchto súborov cookies nájdete v príručke k telefónu.
V prípade, že odmietnete používanie súborov cookie, budete môct i naďalej navštevovať našu webstránsku www.hotelpoludnica.sk, ale budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Použitie súborov cookies tretích strán?

Pre niektoré funkcie v rámci našich webových stránok používame ako dodávateľa tretiu stranu, napríklad pri návšteve stránky s videami vloženými zo služby napr. Facebook alebo prepojeniami na túto službu.
Tieto prepojenia (a akýkoľvek iný obsah od dodávateľov z tretej strany) môžu obsahovať súbory cookie tretej strany, a preto by ste si informácie o používaní takýchto súborov cookie mali prečítať v zásadách webových stránok príslušnej tretej strany.

Záverečné ustanovenie

Naša spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu týchto Zásad ochrany osobných údajov a Zásad používania súborov cookies. Taktiež nezodpovedá za správnosť údajov poskytnutých návštevníkmi webových stránok alebo hosťami. Ak máte otázky ohľadne ochrany osobných údajov, môžete požiadať o pomoc miestny Úrad pre ochranu osobných údajov.

Posledná aktualizácia 25.5.2018