• Banner

loga

Prijímateľ: Ing. Imrich Zachar – TECHNOPROMPT obchodná sieť

Sídlo: Budovateľská 8, 940 01 Nové Zámky IČO: 11729121

Názov realizovaného projektu: Rekonštrukcia hotela Poludnica.

Dátum začatia realizácie aktivit projektu: 02.10.2015

Termín ukončenia realizácie aktivít projektu: 31.12.2015

Výška nenávratného finančného príspevku: 199 369,69 EUR

Miesto realizácie projektu: Ul. Padlých hrdinov, Liptovský Ján

Krátky opis projektu: Zrealizovanie rekonštrukcie hotela Poludnica, ktorou majiteľ posilní svoju konkurencieschopnosť a poskytne návštevníkom ubytovanie a služby s celoročným využitím.

Špecifické ciele (výsledky projektu): 1. Podpora tvorby nových pracovných miest v súvislosti s poskytovaním komplexných služieb CR pre občanov vo veku od 15-29 rokov. 2. Zviditeľnenie a zatraktívnenie regiónu, v globálnom hľadisku zmiernenie regionálnych disparít. 3. Zvýšenie rozvoja cestovného ruchu stavebnou úpravou hotela s dôrazom na celoročné využitie.

Odkaz na poskytovateľa pomoci:  www.mhsr.sk

Projekt je finančne podporený zo zdrojov EURÓPSKEJ ÚNIE

tabula poludnica